Correcció lingüística i d’estil

Correcció ortotipogràfica

Assessorament lingüístic

Arranjaments literaris

Traduccions i adaptacions

Redacció i edició de documents

Edició de llibres i revistes

 

 

La qualitat lingüística és un element clau

en la imatge d’una persona o una empresa.

Un text mal plantejat, mal redactat o amb errades lingüístiques

dóna mala imatge, inspira desconfiança i destrueix el prestigi.

Un llenguatge acurat, ben estructurat i de qualitat

garanteix una comunicació eficaç i aporta valor afegit.

 

 

Informació i contractació: